Tổng hợp danh sách Kanji N5 JLPT

 • SƠN
 • XUYÊN
 • ĐIỀN
 • NHẬT
 • NGUYỆT
 • HỎA
 • THỦY
 • MỘC
 • KIM
 • THỔ
 • NHẤT
 • NHỊ
 • TAM
 • TỨ
 • NGŨ
 • LỤC
 • THẤT
 • BÁT
 • CỬU
 • THẬP
 • BÁCH
 • THIÊN
 • VẠN
 • VIÊN
 • NIÊN
 • THƯỢNG
 • HẠ
 • TRUNG
 • BÁN
 • PHÂN
 • NHÂN
 • TỬ
 • NỮ
 • NAM
 • MỤC
 • KHẨU
 • NHĨ
 • THỦ
 • TÚC
 • LỰC
 • PHỤ
 • MẪU
 • TIÊN
 • SINH
 • HỌC
 • HIỆU
 • HỮU
 • BẢN
 • MỖI
 • TIỀN
 • HẬU
 • NGOẠI
 • TẢ
 • HỮU
 • ĐÔNG
 • 西
  TÂY
 • NAM
 • BẮC
 • DANH
 • NGƯU
 • NGƯ
 • BỐI
 • THIÊN
 • KHÍ
 • XA
 • MÔN
 • NGỌ
 • ĐẠI
 • TIỂU
 • CAO
 • AN
 • TÂN
 • CỔ
 • TRƯỜNG
 • ĐA
 • THIỂU
 • TẢO
 • HÀNH
 • LAI
 • THỰC
 • KIẾN
 • NHẬP
 • XUẤT
 • LẬP
 • THƯ
 • NGÔN
 • ẨM
 • THOẠI
 • ĐỘC
 • NGỮ
 • GIAN
 • VĂN
 • MẠI
 • HƯU
 • THỜI
 • CHU
 • ĐẠO
 • KIM
 • HỘI
 • ĐIẾM
 • DỊCH
 • HOA
 • QUỐC
 • BẠCH
 • KHÔNG
 • ĐIỆN